Anmelden

Mobiler Geldautomat

Öffnungszeiten

Mobiler Geldautomat

Öffnungszeiten

Wulfen
Standort: An der Kirche - ehemalige Filiale
Uhrzeit: 09:00 - 10:00 Uhr
Datum:

05. Januar 2021
02. Februar 2021
02. März 2021
06. April 2021

04. Mai 2021
01. Juni 2021

06. Juli 2021
03. August 2021
07. September 2021
05. Oktober 2021
02. November 2021
07. Dezember 2021

Osternienburg
Standort: Vor der ehemaligen Filiale
Uhrzeit: 10:15 - 11:00 Uhr
Datum: 05. Januar 2021
02. Februar 2021
02. März 2021
06. April 2021
04. Mai 2021
01. Juni 2021
06. Juli 2021
03. August 2021
07. September 2021
05. Oktober 2021
02. November 2021
07. Dezember 2021
Lindau
Standort: Markt 4
Uhrzeit: 12:00 - 13:00 Uhr
Datum: 05. Januar 2021
02. Februar 2021
02. März 2021
06. April 2021
04. Mai 2021
01. Juni 2021
06. Juli 2021
03. August 2021
07. September 2021
05. Oktober 2021
02. November 2021
07. Dezember 2021
Muldenstein
Standort: Marktplatz
Uhrzeit: 14:15 - 15:15 Uhr
Datum: 05. Januar 2021
02. Februar 2021
02. März 2021
06. April 2021
04. Mai 2021
01. Juni 2021
06. Juli 2021
03. August 2021
07. September 2021
05. Oktober 2021
02. November 2021
07. Dezember 2021
Roitzsch
Standort: Karl-Liebknecht-Str. 8, Haus am Park
Uhrzeit: 15:45 - 16:45 Uhr
Datum: 05. Januar 2021
02. Februar 2021
02. März 2021
06. April 2021
04. Mai 2021
01. Juni 2021
06. Juli 2021
03. August 2021
07. September 2021
05. Oktober 2021
02. November 2021
07. Dezember 2021
i